Tüzük

Tüzük’ten alıntı

Türk Toplumu Platformu Birliği – Bavyera e.V.
Kısaltılmış:  UTG – BY e.V.

Versiyon 1, 22 Nisan 2019

 

 

İçindekiler

Önsöz
1 Derneğin adı ve yeri
2 Derneğin amacı, derneğin hedefleri
3 Kamuya yararlılık
4 Temel ilkeler
5 Üyelik
6 Mali yıl
7 Derneğin organları
8 Genel Kurul Toplantısı
9 Dernek Konseyi
10 Yönetim
11 Kontrol Konseyi
12 Yerel temsilcileri
13 Danışma Konseyleri (çalışma grupları, komiteler)
14 UTG-BY nın başka organisazyonlara üyeliği
15…

 

Önsöz

Biz Türkiye kökenli vatandaşlar, Almanya’da kalıcı olarak yerleştik. Almanya bizim yeni evimiz ve burada doğan ve burada yetişen çocuklarımızın ve gelecek nesillerin de evidir.

Almanya’daki toplumun her kesimiyle eşit bir şekilde, haysiyet, can güvenliği, barış, arkadaşlık ve dayanışma içinde yaşamak istiyoruz.

Eşitlik ve eşit muamele ilkesine uygun olarak tüm yasal, sosyal, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda haklarımızın kültürel azınlık olarak gerçekleşmesine katkıda bulunmak istiyoruz. İlerici kimliğimizi, devlet tarafından korunan ve teşvik edilen kültürel azınlık olarak görmek istiyoruz.


1 Derneğin Adı ve Yeri
(1)        Derneğin Adı

Almanca: Union Türkischer Gemeinden – Bayern e.V.
Türkçe: Türk Toplumu Platformu Birligi – Bavyera e.V.
İngilizce: UNION Turkish Community –Bavaria e.V.

Kısaltılmış: UTG-BY e.V.

(2)        Derneğin ikamet ettiği yer Augsburg
(3)        Yönetim ilk başkanın ikamet ettiği yere göre değişir.

 

2 Derneğin Amacı, Derneğin Hedefleri
(1)        Önsözdeki belirttiğimiz hedefleri hedefliyoruz:

a) Almanya’daki nüfusun tüm kesimlerinin eşit haklarının tutarlı olarak savunulması yoluyla,
b) Derneğin amacı, uluslararası duyarlılığı, kültürün tüm alanlarda hoşgörü ve uluslararası anlayışı, gençlik refahını ve eğitimin tanıtımını teşvik etmektir.

(2)       Bu tüzüğün amaçlarını aşağıdaki önlemlerle uygulamak istiyoruz:

a) Farklı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlayan eğitim, kültür ve sohbet etkinlikleri, sergiler ve müzikal performanslar düzenlemek.

b) Örnekte danışmanlıklar, kurslar ve seminerler düzenlemek, göçmenlere Almanya kültürü, tarihi, dini ve hukuk sistemi ile tanıştırmak için uygun olan ve bu topluma entegrasyonlarını ve yaşamlarını kolaylaştıran tematik alanlar.

c) Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirebilecek ve önyargıları azaltabilecek konu ve konularda etkinlikler, toplantılar, konferanslar, forumlar, çalışma gruplarının oluşturulması, projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve desteklenmesi.

d) Gençlerin ve genç yetişkinlerin işgücü piyasasına eşit erişimlerini sağlamak için eğitim ve mesleki eğitim için projeler yürütmek.

e) Gençlik bakımı ve desteği projelerinin uygulanması. Bu, hem Almanya’dan hem de Türkiye’den gençlik gruplarının değişimini ve aynı zamanda Almanya’da yaşayan gençlere çatışmadan, serbest bir zaman geçirmelerine izin veren uygun teklifleri de içermektedir.

 

3 Kamuya yararlılık
(1)        UTG-BY e.V. vergi kanununun vergi imtiyazlı amaçları bölümü anlamında münhasır ve Doğrudan hayır amaçlı amaçlar izlemektedir.
(2)        Özverili olarak aktif; öncelikle kendi kendini ekonomik amaçlarla sürdürmez.
(3)        Derneğin maddi sermayesi sadece tüzük amaçlarına kullanılabilir.
(4)        Hiç kimse dernek amacına yabancı harcamalar veya orantısız yüksek ücretler tarafından tercih edilemez.
(5)        Üyelere, derneğin maddi sermayesinden bağış verilemez.

 

4 Temel ilkeler
(1)        UTG-BY e.V. çoğulcu, liberal, demokratik ve anayasal bir dernektir. UTG-BY, din, mezhep, dil, ırk ve kökeninden ayrılmadan insan saygınlığına saygı göstermeyi taahhüt eder. İlke sorularında, fikir birliği ilkesi aranır.
(2)        Anayasa’yı tanımayan ırkçı ve fanatik olan kişi, derneğe kabul edilemez. Bu kişilerin derneğe alımı tartışılamaz. Irkçı eğilimleri gösteren insanlar veya kuruluşlar dernekten dışlanır.
(3)        Türkiye ve dünyadaki siyasi sistemler, hükümetler, siyasi partiler ve azınlık meseleleri konusundaki anlaşmazlıklar, yukarıda belirtilen hedeflerle doğrudan ilişkili olmadıkça, derneğin görevinin bir parçası değildir. Bireysel örgütlenmiş kişilerin ve derneğin dışındaki kuruluşların konuyla ilgili faaliyet ve beyanları etkilenmez.
(4)        Kültürel azınlıkların haklarını uygulamak için, Federal Almanya Cumhuriyetinde temsil edilen tüm demokratik partiler, sendikalar, dernekler, dini kuruluşlar, kurumlar, girişimler ve bireylerle birlikte çalışacak ve işbirliği değerlendirilecektir.
(5)        Dernek, yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler temelinde diğer kültürel azınlıklarla yakın çalışmak için çaba gösterir ve bu amaç için onlarla ortak eylemler gerçekleştirebilir.

 

5 Üyelik
(1)        UTG-BY üyeliği, toplumun hedeflerini destekleyen herhangi bir gerçek kişi, dernek veya kuruluşa açıktır ve yaş sınırı 16 tır.
(2)        Üyeler gerçek kişilerdir; Sponsor üyeler, dernekler ve toplumu maddi olarak destekleyen kuruluşlardır. Onursal üyeler, Yerel konseyi tarafından onursal üyelik verilen kişilerdir.
(3)        Üyelik başvurusu yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim kurulu, salt çoğunluğun kabul veya reddedilmesine karar verir. Yeni üyelik onay için yerel konseye sunulacaktır.
(4)        Üyelerden (onursal üyeler hariç) aylık katkı payı ödemeleri gerekir. Üyelik ücretinin tutar ve vade tarihindeki değişikliklere Genel Kurul tarafından karar verilir.

a) Yıllık asgari katkı payı en az 12.- € aktif kişiler, dernekler ve kuruluşlar için tam üyelik 24.- €
b) Yıllık abonelik miktarı sponsor üyelerin başına kadar sınırsızdır, ancak en az 200.- €.

(5)        Üyelik ölüm, istifa ve dışlanma ile sona erer.
(6)        Üyelik iptal işlemi üç aylık bir bildirim süresi ile yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmelidir.
(7)        Üyenin dernek konseyin önerisi ile üyelerin dernekten ihracı gerçekleşebilir:

a) UTG-BY tüzüğünün ihlali, b
b) Altı aylık üyelik ücretinin ödenmemesi ve buna dayanıklı iki yazılı ihtardan sonra.
c) Yönetim kurulu kararına karşı, dışlanan üye bir sonraki genel kurul toplantısında temyiz edebilir.


6 Mali yıl
(1)        Mali yıl takvim yılıdır.
(2)        İlk iş yılı, dernekler sicilindeki tescil yılıdır.

 

7 Derneğin organları
(1)        Genel kurul toplantısı
(2)        Dernek konseyi
(3)        Yönetim
(4)        Kontrol konseyi

 

8 Genel Kurul Toplantısı
(1)        Genel kurul toplantısı, derneğin en üst karar organıdır. Kurulun ve yerel konseyin kararlarını değiştirebilir veya iptal edebilir.
(2)        Genel Kurul toplantısı her iki yılda bir dördüncü çeyrekte yapılır.
(3)        Genel kurul toplantısına kadar ücretin tamamını ödeyen üyelerin oy kullanma hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Genel Kurula konuk olarak katılabilirler.
(4)        Her gerçek kişinin, dernek ve kuruluşun üyelik meclisinde oy hakkı vardır. Oy hakkı devredilemez.
(5)        Genel kurul, tüm üyelerin ve delegelerin yarısından fazlasının hazır bulunması halinde teklifte bulunur. Aksi takdirde, bir saat sonra aynı gündemde tekrar gündeme gelecektir. Bu, mevcut üye ve delegelerin sayısına bakılmaksızın alıntıdır. Lütfen davetiyeye dikkat ediniz.
(6)        Kararlar, geçerli oyların salt çoğunluğuyla alınır. Oy eşitliği, reddetme anlamına gelir. Seçimde en fazla oy alan adaylar seçilir. Oylamada eşitlik varsa, yeni bir oylama yapılır. Oylar ve seçimler açıktır. Bir oylama temsilcisi tarafından talep edilmesi halinde, oylama veya seçim gizli tutulmalıdır.
(7)        Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce yazılı olarak davet edilmelidir. Üyelerin genel toplantısı, bir lider ve iki değerlendiriciden oluşan bir toplantı lideri tarafından yürütülür. Üyeler Genel Kurulunun sona ermesi, özellikle gündemi, hareketleri, kararları ve seçimlerde tüm oylama sonuçlarını içeren tutanaklarda kaydedilir. Tutanaklar iki meclis üyesi tarafından imzalanmalı ve yönetim kuruluna sunulmalıdır.
(8)        Yerel konsey, yürütme kurulu veya üyelerin 1 / 3’ü yazılı olarak talep edilmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul toplanabilir. Geri kalanlar olağan Genel Kuruldakilerle aynıdır.
(9)        Genel kurul toplantısının görev ve yetkileri:

a) Son gündemin belirlenmesi
b) Toplantı yönetimin seçimi
c) Derneğin hesap verebilirlik raporunun alınması
d) Kontrol Konseyi raporunun alınması
e) Yönetimi tasvip etmek
f) Kontrol konseyi tasvip etmek
g) Yönetimin seçilmesi
h) Kontrol konseyinin seçilmesi
i) Aylık üyelik miktarıyla ilişkin karar
j) Tüzük değişiklikleri, güncelleşmesi ile ilgili karar
k) Başvurular ile ilgili karar
l) Derneğin feshi ile ilgili karar

 

9 Dernek Konseyi
(1)        Dernek Konseyi bunlardan oluşur:

a) Yönetim üyeleri
b) Kontrol konseyi üyeleri
c) Yerel temsilciler
d) Danışma kurul üyeleri 

(2)        Dernek konseyi, üyelerin genel kurul toplantı arasında en yüksek karar organıdır. Gerektiği gibi toplanır, ancak yılda en az iki kezdir.
(3)        Dernek konseyi, üyelerinden en az dörtte birinin mevcut olması halinde teklifte bulunur.
(4)        Dernek konseyi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, üyelerin genel kurulu için açıkça ayrılmayan tüm sorulara karar verir:

a) Yönetim Kurulu üyelerinin seçim yapması,
b) Yönetimin yıllık raporunu devir alınması
c) Kontrol konseyin yıllık raporunun alınması
d) Bir veya daha fazla danışma kurulunun kurulması (çalışma grupları, komiteler)
e) Danışma kurullarının (çalışma grupları, komiteler) kurulmasına ilişkin esaslar hakkındaki karar.
f)
Yerel temsilcilerin atanması
g) Onursal üyelik ödülünü vermek
h) İşbirliğine ve üyeliğe uygun § 4 nokta 5 tüzükte belirtilmiş konu ile karar
i) Olağanüstü Genel Kurulun Toplanması
j) UTG-BY delegelerini belirleme ve çatı kuruluşlara, çalışma gruplarına, çalışma gruplarına gönderme

 

10 Yönetim
(1)        Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşur:

a) Başkan
b) İki yedek başkan
c) Tutanakcı
d) Veznedar
e) Üç yönetim üyesi

(2)        Yönetimin görevleri

a) Yönetim kurulunun sorumluluklarının seçimi ve bölünmesi
b) Tüm UTG-BY e.V. ile ilgili işleri yönetmek
c) Genel Kurul toplantılarının hazırlanması
d) Dernek konseyi toplantılarının hazırlanması ve uygulanması
e) Genel Kurul ve dernek konseyi kararlarının uygulanması
f) UTG-BY üyelik ve dışlanmayla ilişkin karar
g) Tam zamanlı çalışanların işe alımı ve feshi

(3)        § 10 nokta 1a) dan 1d) kadar belirtilen 5 yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu, yönetim kurulunu oluşturur ve derneğin günlük işlerini yönetir.
(4)        Yönetim kurulu § 26 BGB kapsamındaki yönetim kuruludur. Topluluk, yönetim kurulu üyeleri tarafından mahkemede ve mahkeme dışında temsil edilir.
(5)        Yönetim kurulunun görevleri:

a) Günlük gereken işlerin yönetilmesi
b) Yönetim kurulu toplantılarının hazırlanması
c) Yönetimin ve dernek konseyi kararlarının uygulanması

(6)        Yönetim kurulun seçilmesi
Yönetim üyeleri genel kurul toplantısı tarafından iki yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında 2 yıl için bireysel oylarla seçilir. Kalan 6 üye ve 2 yedek üye, makam için tüm adaylardan, en fazla oyu alan 3 aday, yönetim kurulu üyelerinden, sonraki 2 adayın oy kullanan yedek üyelere göre seçileceği bir oylamada seçilecektir. Eyalet yönetimini oluşumunda şunlara dikkat edilmesi gerekir:

a) Bireysel şehir ve kasabalardan temsilcilerin yeterli bir oranı
b) Yeterli bayanlar oranı
c) Yeterli gençlik oranına özel önem verilmelidir. 

 

11 Kontrol Konseyi
(1)        Genel Kurul Toplantısı, iki yıllığına Kontrol Konseyi için üç üye seçer.
(2)        Kontrol Kurulu en az altı ayda bir derneğin hazine belgelerini ve faaliyetlerini inceler ve inceleme raporunu Genel Kurul Toplantısı ve Dernek Konseyine sunar.
(3)        Kontrol Konseyi, derneğin toplantı ve faaliyetlerine davet edilme ve nakit belgeleri her an inceleme hakkına sahiptir.

 

12 Yerel temsilcileri
(1)        Dernek konseyi, gerekli gördüğü yerler için yerel temsilciler atar.
(2)        Her yerel temsilciler için üc tane yedek atanabilir
(3)        Yerel temsilciler dernek konseyi üyeleridir.

 

13 Danışma Konseyleri (çalışma grupları, komiteler)
(1)        Dernek konseyi ve yönetim üyeleri veya UTG-BY üyeleri arasından bir veya daha fazla danışma kurulu (çalışma grubu, komite) atayabilir.
(2)        Bunlar, konseyi ve kurulu temel konularda hazırlık çalışmalarını yapma ve tavsiye etme görevine sahiptir.
(3)        Detaylar, dernek konseyi tarafından kabul edilecek bir direktif ile düzenlenir.
(4)        Danışma Kurulu üyeleri dernek konseyi üyeleridir.

 

14 UTG-BY’nın başka organizasyonlara üyeliği
(1)        Dernek, Genel Kurul Toplantı kararı ile diğer kuruluşların üyeliğini kabul etme veya iptal etme hakkına sahiptir.

 

Tüzüğün diğer içeriği için bizler ile irtibata girin. Sizlere bilgileri memnuniyetle gösteririz.